ԼՃԵՐ ԵՎ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐ

images imagesCAQZHKP6

Լճերր ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով ե ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:

Լճերր միմյանցից տարբերվում են իրենց ծագմամբ: Ըստ ծագման’ լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:

Տեկտոնական ծագմամբ լճերր գոյացել են երկրակեղևի դարավոր շարժումների հետևանքով: Որպես արդյունք՝ ձևավորվել են բեկվածքներ ե լցվել ջրով’ առաջացնելով լճեր: Դրանք աշխարհի ամենախոր լճերն են, օրինակ’ Բայկալր, Տանգանիկան և այլն:

Հրաբխային ծագմամբ լճերն առաջացել են հրաբուխների ժայթքու­մից, լինում են խառնարանային և արգելափակման: Խառնարանային լճե­րր փոքր են և ծանծաղ: Հայաստանի տարածքում հայտնի են Աժդահակր, Արմաղանր :

Արգելափակման լճերն առաջանում են այն դեպքում, երբ լավային հոսքերր փակում են գետի հունը, և ջուրր, կուտակվելով, գոյացնում է լիճ: Լավային հոսքերր նպաստել են նաև Սևանա և Վանա լճերի առաջացմանր: Արգելափակման լճեր կարող են առաջանալ նաև լեռնալանջերի փլվածք­ների հետևանքով: Տիպիկ օրինակր Հայաստանում Պարզ լիճն է:

Տեկտոնահրաբխային ծագմամբ լճերն առաջացել են երկու ուժի’ երկրակեղևի շարժումների և հրաբուխների ազդեցությամբ: Նմանատիպ լճե­րից հայտնի են Սևանա և Վանա լճերը:

Սառցադաշտային ծագմամբ լճերր ձևավորվել են սառցադաշտերի քայքայիչ աշխատանքի հետևանքով առաջացած գոգավորություններում’ հալոցքային և անձրևային ջրերի կուտակումից: Այդպիսի լճեր կան Արագած լեռան բարձրադիր մասերում, օրինակ’ Քարի լիճր:

Մնացորդային լճերի տարածքն անցյալում եղել է ծովերի և օվկիա­նոսների մաս: Հետագայում երկրակեղևի շարժումների հետևանքով այդ մասերն անջատվել են օվկիանոսից’ ձևավորելով առանձին ջրային ավա­զաններ, օրինակ’ Կասպից ե Արալյան լճերր, որոնք մեծության ու աղիութ­յան պատճառով ծով են անվանվում:

Լճերի սնման հիմնական աղբյուր են մթնոլորտային տեղումները, ստո­րերկրյա ջրերը, սառցադաշտերի հալոցքաջրերը: Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ: Հոսուն լճերից է Սևանը, որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը: Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:

Որպես կանոն’ անհոսք լճերն աղի են, իսկ հոսունները’ քաղցրահամ:

Ջրամբարներ: Բացի բնական ճանապարհով առաջացած լճերից’ գո֊յություն ունեն նաև արհեստական լճեր, որոնք ստեղծվել են մարդու կող­մից: Դրանք կոչվում են ջրամբարներ: Գետերի վրա կառուցվում են ամբարտակներ’ պատնեշներ, և կուտակում ջուրը:

Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով: Հայաստանում նույնպես կան կառուցված բազմաթիվ ջրամբարներ, որոնց ջուրը հիմնականում օգտագործում են ո­ռոգման նպատակով, օրինակ’ Ախուրյանի, Ապարանի և այլ ջրամբարներ:

Հարցեր ե առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է լիճը:
 2. Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:
 3. Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:
 4. Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:
Categories: Ուսումնական փաթեթ, Բնագիտական ընթերցարան 4, Բնագիտական ընթերցարան 5 | 21 комментарий

Навигация по записям

21 thoughts on “ԼՃԵՐ ԵՎ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐ

 1. Уведомление: Հունվարի 26 | MSKH Հայրենագիտական ակումբ

 2. Հարցեր ե առաջադրանքներ

  Ի՞նչ է լիճը:

  Լճերր ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով ե ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:

  Լճային գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:

  Լճերր միմյանցից տարբերվում են իրենց ծագմամբ: Ըստ ծագման’ լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:
  Օրինակ`Բայկալր, Տանգանիկան և այլն:

  Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:

  Լճերի սնման հիմնական աղբյուր են մթնոլորտային տեղումները, ստո­րերկրյա ջրերը, սառցադաշտերի հալոցքաջրերը: Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ: Հոսուն լճերից է Սևանը, որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը: Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:

  Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:

  Բացի բնական ճանապարհով առաջացած լճերից’ գո֊յություն ունեն նաև արհեստական լճեր, որոնք ստեղծվել են մարդու կող­մից: Դրանք կոչվում են ջրամբարներ: Գետերի վրա կառուցվում են ամբարտակներ’ պատնեշներ, և կուտակում ջուրը:
  Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով:

  Սվետլանա Մելքումյան
  5-1 դասարան

 3. Уведомление: ԼՃԵՐ ԵՎ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐ | MaraMkrtchyan

 4. 1.Լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով ե ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:
  2.Ըստ ծագման’ լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:
  2.1.Տեկտոնական ծագմամբ լճերր-դրանք աշխարհի ամենախոր լճերն են, օրինակ’ Բայկալր, Տանգանիկան…
  2.2.Հրաբխային ծագմամբ լճերն-առաջացել են հրաբուխների ժայթքու­մից, լինում են խառնարանային և արգելափակման:Խառնարանային լճե­րր՝Աժդահակր, Արմաղանր :Արգելափակման լճերն՝Պարզ լիճն
  2.3.Տեկտոնահրաբխային ծագմամբ լճերն-դրանք են՝ Սևանա և Վանա լճեր
  2.4.Մնացորդային լճերի-Կասպից ե Արալյան լճերր, որոնք մեծության ու աղիութ­յան պատճառով ծով են անվանվում:
  2.5.Սառցադաշտային ծագմամբ լճերր -Քարի լիճր
  3.Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ: Հոսուն լճերից է Սևանը, որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը: Հոսունները քաղցրահամ:
  3.1Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:’ Անհոսք լճերն աղի են:
  4.Արհեստական լճերը կոչվում են Ջրամբարներ
  4.1.Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով: Հայաստանում նույնպես կան կառուցված բազմաթիվ ջրամբարներ, որոնց ջուրը հիմնականում օգտագործում են ո­ռոգման նպատակով, օրինակ:Հայաստոնի տարածքում ամենամեծ ջրամբարը Ախուրյանի ջրամբարն է՝ 525 միլիոն մ3 մակերեսով։ Այս ջրամբարները օգտագործվում են ոռոգման, էներգետիկայի, ձկնաբուծական և բուժական նշանակություններով[2]։

 5. 1. Ի՞նչ է լիճը:
  Լճերy ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով ե ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:
  2. Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:
  Լճերր միմյանցից տարբերվում են իրենց ծագմամբ: Ըստ ծագման’ լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր: Օրինակ` տենտոնական- Բայկալր, Տանգանիկան, հրաբխային-Աժդահակր, Արմաղանր, Պարզ, տեկտոնահրաբխային-Սևանն, Վանա, մնացորդայինյ-Կասպից, Արալյան, սառցադաշտային-Քարի լճերը:
  3. Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:
  Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ: Հոսուն լճերից է Սևանը, որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը: Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:
  4. Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:
  Բացի բնական ճանապարհով առաջացած լճերից գոյություն ունեն նաև արհեստական լճեր, որոնք ստեղծվել են մարդու կող­մից: Դրանք կոչվում են ջրամբարներ: Ջրամբարները կառուցվում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով են օգտագործում:

  Մերի Թոռունյան
  5-1 դասարան

 6. Հարցեր ե առաջադրանքներ

  1. Լիճը մի բնական երեվույթ է որը առանձնացված է օվկիանոսից
  2. Լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:Տենտոնական-Բայկալր,Տանգանիկան, Հրաբխային-Աժդահակր, Արմաղանր, Պարզ, Տեկտոնահրաբխային-Սևանն, Վանա, Մնացորդայինյ-Կասպից, Արալյան և Սառցադաշտային-Քարի լճերն են:

  3. Հոսուն լիճը այն է որտեղից սկիզբ է առնում գետը Օր՝ Սևան որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը:Անհոս լիճը այն է որտեղից սկիզբ չի առնում գետը օր՝ Կասպից,Արալը,Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը

  4. Ջրամբարը ոչ բնական երեվույթ է այլ մարդու կողմից ստեղծըված:Ջրամբարները կառուցում որ ստանան ոռոգման ջուր,էլեկտրոեներգիա, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլն,այդ ջուրը ավելի շատ ոգտագործում են ոռոգման համար օր՝ Ախուրյանի, Ապարանի և այլ ջրամբարներ:

 7. Ի՞նչ է լիճը:
  Լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով ե ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:

  Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:

  Լճերր միմյանցից տարբերվում են իրենց ծագմամբ: Ըստ ծագման’ լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:Օրինակ Բայկալր, Տանգանիկան և այլն:

  Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:

  Լճերի սնման հիմնական աղբյուր են մթնոլորտային տեղումները, ստո­րերկրյա ջրերը, սառցադաշտերի հալոցքաջրերը: Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ: Հոսուն լճերից է Սևանը, որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը: Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:

  Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:

  Բացի բնական ճանապարհով առաջացած լճերից’ գո֊յություն ունեն նաև արհեստական լճեր, որոնք ստեղծվել են մարդու կող­մից: Դրանք կոչվում են ջրամբարներ: Գետերի վրա կառուցվում են ամբարտակներ’ պատնեշներ, և կուտակում ջուրը:

  Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով: Հայաստանում նույնպես կան կառուցված բազմաթիվ ջրամբարներ, որոնց ջուրը հիմնականում օգտագործում են ո­ռոգման նպատակով, օրինակ’ Ախուրյանի, Ապարանի և այլ ջրամբարներ:

  Հարցեր ե առաջադրանքներ

 8. Հարցեր ե առաջադրանքներ

  1Ի՞նչ է լիճը:
  Լճերր ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով ե ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:

  2.Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:
  2.1 Լճերր միմյանցից տարբերվում են իրենց ծագմամբ: Ըստ ծագման’ լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:

  2.2 Օրինակ` տենտոնական- Բայկալր, Տանգանիկան, հրաբխային-Աժդահակր, Արմաղանր, Պարզ, տեկտոնահրաբխային-Սևանն, Վանա և այլն:

  3.Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:

  3.1 Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ:
  3.2 Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում:
  3.3 Հոսուն լճերից է Սևանը, որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը:
  3.4 Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:

  4.Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:

  4.1 Բացի բնական ճանապարհով առաջացած լճերից’ գո֊յություն ունեն նաև արհեստական լճեր, որոնք ստեղծվել են մարդու կող­մից: Դրանք կոչվում են ջրամբարներ: Գետերի վրա կառուցվում են ամբարտակներ’ պատնեշներ, և կուտակում ջուրը:

  4.2 Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով: Հայաստանում նույնպես կան կառուցված բազմաթիվ ջրամբարներ, որոնց ջուրը հիմնականում օգտագործում են ո­ռոգման նպատակով, օրինակ’ Ախուրյանի, Ապարանի և այլ ջրամբարներ:

  Լիա Հարությունյան
  5-2դ.

 9. Ի՞նչ է լիճը:
  Լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով ե ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:

  Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:
  Մնացորդային լիճ, հոսուն լիճ, անհոսք լիճ, ջրամբար:

  Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:
  Հոսուն լիճը հեսում է իսկ անհոսք լիճը չի հոսում:

  Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:
  Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով:

 10. 1.լճերը ստեղծվում են գետերից,լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով և ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:

  2.Լճերր միմյանցից տարբերվում են իրենց ծագմամբ: Ըստ ծագման’ լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:Օրինակ Բայկալր, Տանգանիկան:

  3.Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ: Հոսուն լճերից է Սևանը:Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:

  4.Բացի բնական ճանապարհով առաջացած լճերից’ գո֊յություն ունեն նաև արհեստական լճեր, որոնք ստեղծվել են մարդու կող­մից: Դրանք կոչվում են ջրամբարներ:Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով:

 11. 1. Ի՞նչ է լիճը:
  Լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով ե ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:

  2. Լճային գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի¬նում: Բերեք օրինակներ:
  Տեկտոնական-Բայկալր, Տանգանիկան
  Հրաբխային-Աժդահակը, Արմաղանը
  Տեկտոնահրաբխային-Սևանա, Վանա լիճ
  Մնացորդա¬յին -Կասպից և Արալյան
  Սառցադաշտային լճեր-Քարի լիճը

  3. Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:
  Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ։
  Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ¬նում։

  Անհոսք Հոսուն
  Կասպիսը Սևանը
  Արալը
  Ուրմիան
  Վանը

  4. Ի՞նչ է ջրամբարը:
  Ջրամբարը արհեստական լիճ է։ Նա ստեղծված է մարդու կողմից։ Ջրամբար պատրաստելու համար պետք է գետերը պատերով փակել և երբ ջուրը կուտակվում է առաջանում են ջրամբարներ։

  Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:
  Որ օգտագործեն ոռոգման, ջրա-մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու-ծության համար։

 12. 1.Ի՞նչ է լիճը:

  Լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով և ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:

  2.Լճային գոգավորությունները ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:

  Ըստ ծագման` լի­նում են տեկտոնական( Բայկալը, Տանգանիկան և այլն), հրաբխային(Աժդահակը, Արմաղանը), տեկտոնահրաբխային(Սևանա և Վանա լճերը), մնացորդա­յին( Կասպից և Արալյան լճերը), սառցադաշտային լճեր (այդպիսի լճեր կան Արագած լեռան բարձրադիր մասերում, օրինակ` Քարի լիճը):

  3.Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:

  Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ: Հոսուն լճերից է Սևանը, որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը: Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում՝ Ուրմիան, Վանը:

  4.Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:

  Ջրամբարը արհեստական լիճը է, որը ստեղծվել է մարդու կողմից՝ ամբարտակներ ,պատնեշներ կառուցելու հետևանքով:Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով:

 13. Հարցեր ե առաջադրանքներ

  Ի՞նչ է լիճը:

  Լճերր ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով ե ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:

  Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:

  Ըստ ծագման’ լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:

  Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:

  Լճերի սնման հիմնական աղբյուր են մթնոլորտային տեղումները, ստո­րերկրյա ջրերը, սառցադաշտերի հալոցքաջրերը: Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ: Հոսուն լճերից է Սևանը, որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը: Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:

  Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:

  Բացի բնական ճանապարհով առաջացած լճերից’ գո֊յություն ունեն նաև արհեստական լճեր, որոնք ստեղծվել են մարդու կող­մից: Դրանք կոչվում են ջրամբարներ: Գետերի վրա կառուցվում են ամբարտակներ’ պատնեշներ, և կուտակում ջուրը: Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով: Հայաստանում նույնպես կան կառուցված բազմաթիվ ջրամբարներ, որոնց ջուրը հիմնականում օգտագործում են ո­ռոգման նպատակով, օրինակ’ Ախուրյանի, Ապարանի և այլ ջրամբարներ:

 14. Հարցեր ե առաջադրանքներ

  Ի՞նչ է լիճը:
  Լիճը ցամաքի բնական այն գոգավորությունն է, որը լցված է ջրով և ուղղակիորեն կապված չէ օվկիանոսի հետ:
  Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:
  Ըստ ծագման լճերը լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:
  Տեկտոնական ծագմամբ լճերր գոյացել են երկրակեղևի դարավոր շարժումների հետևանքով: Որպես արդյունք՝ ձևավորվել են բեկվածքներ ե լցվել ջրով’ առաջացնելով լճեր: Դրանք աշխարհի ամենախոր լճերն են, օրինակ’ Բայկալր, Տանգանիկան և այլն:

  Հրաբխային ծագմամբ լճերն առաջացել են հրաբուխների ժայթքու­մից, լինում են խառնարանային և արգելափակման: Խառնարանային լճե­րր փոքր են և ծանծաղ: Հայաստանի տարածքում հայտնի են Աժդահակր, Արմաղանր :

  Արգելափակման լճերն առաջանում են այն դեպքում, երբ լավային հոսքերր փակում են գետի հունը, և ջուրր, կուտակվելով, գոյացնում է լիճ: Լավային հոսքերր նպաստել են նաև Սևանա և Վանա լճերի առաջացմանր: Արգելափակման լճեր կարող են առաջանալ նաև լեռնալանջերի փլվածք­ների հետևանքով: Տիպիկ օրինակր Հայաստանում Պարզ լիճն է:

  Տեկտոնահրաբխային ծագմամբ լճերն առաջացել են երկու ուժի’ երկրակեղևի շարժումների և հրաբուխների ազդեցությամբ: Նմանատիպ լճե­րից հայտնի են Սևանա և Վանա լճերը:

  Սառցադաշտային ծագմամբ լճերր ձևավորվել են սառցադաշտերի քայքայիչ աշխատանքի հետևանքով առաջացած գոգավորություններում’ հալոցքային և անձրևային ջրերի կուտակումից: Այդպիսի լճեր կան Արագած լեռան բարձրադիր մասերում, օրինակ’ Քարի լիճր:

  Մնացորդային լճերի տարածքն անցյալում եղել է ծովերի և օվկիա­նոսների մաս: Հետագայում երկրակեղևի շարժումների հետևանքով այդ մասերն անջատվել են օվկիանոսից’ ձևավորելով առանձին ջրային ավա­զաններ, օրինակ’ Կասպից ե Արալյան լճերր, որոնք մեծության ու աղիութ­յան պատճառով ծով են անվանվում:

  Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:
  Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ: Հոսուն լճերից է Սևանը, որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը: Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:

  Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:
  Այն արհեստական լճերը, որոնք ստեղծվել են մարդկանց կողմից կոչվում են ջրամբարներ:

  Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով: Հայաստանում ջրամբարների ջուրը հիմնականում օգտագործում է ո­ռոգման նպատակով, օրինակ’ Ախուրյանի, Ապարանի և այլ ջրամբարներ:

 15. Հարցեր ե առաջադրանքներ
  Ի՞նչ է լիճը:
  Լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով ե ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:

  Լճային գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի¬նում: Բերեք օրինակներ:

  Լճերր միմյանցից տարբերվում են իրենց ծագմամբ: Ըստ ծագման’ լի¬նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա¬յին, սառցադաշտային լճեր:
  Տեկտոնական ծագմամբ լճերր գոյացել են երկրակեղևի դարավոր շարժումների հետևանքով: Որպես արդյունք՝ ձևավորվել են բեկվածքներ ե լցվել ջրով’ առաջացնելով լճեր: Դրանք աշխարհի ամենախոր լճերն են, օրինակ’ Բայկալր, Տանգանիկան և այլն:

  Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:
  Լճերի սնման հիմնական աղբյուր են մթնոլորտային տեղումները, ստո¬րերկրյա ջրերը, սառցադաշտերի հալոցքաջրերը: Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ: Հոսուն լճերից է Սևանը, որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը: Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ¬նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:

  Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:
  Բացի բնական ճանապարհով առաջացած լճերից’ գո֊յություն ունեն նաև արհեստական լճեր, որոնք ստեղծվել են մարդու կող¬մից: Դրանք կոչվում են ջրամբարներ: Գետերի վրա կառուցվում են ամբարտակներ’ պատնեշներ, և կուտակում ջուրը:
  Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա¬մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու¬ծության և այլ նպատակներով: Հայաստանում նույնպես կան կառուցված բազմաթիվ ջրամբարներ, որոնց ջուրը հիմնականում օգտագործում են ո¬ռոգման նպատակով, օրինակ’ Ախուրյանի, Ապարանի և այլ ջրամբարներ:

 16. Ի՞նչ է լիճը:
  Լճերը բնական այն գոգավորություններն են որոնք լցված են ջրով և ուղղակիորեն կապ չունեն օվկինոսների հետ:
  Լճային գոգավորությունները ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի¬նում: Բերեք օրինակներ:

  Լճերը միմյանցից տարբերվում են իրենց ծագմամբ: Ըստ ծագման’ լի¬նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա¬յին և սառցադաշտային լճեր:
  Տեկտոնական ծագմամբ լճերը գոյացել են երկրակեղևի դարավոր շարժումների հետևանքով: Որպես արդյունք՝ ձևավորվել են բեկվածքներ և լցվել ջրով’ առաջացնելով լճեր: Դրանք աշխարհի ամենախոր լճերն են, օրինակ’ Բայկալը, Տանգանիկան և այլն:

  Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:

  Հոսուն լճերից է Սևանը, որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը: Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ¬նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:

  Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:

  Բացի բնական ճանապարհով առաջացած լճերից’ գո֊յություն ունեն նաև արհեստական լճեր, որոնք ստեղծվել են մարդու կող¬մից: Դրանք կոչվում են ջրամբարներ: Գետերի վրա կառուցվում են ամբարտակներ’ պատնեշներ, և կուտակում ջուրը:
  Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա-մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու¬ծության և այլ նպատակներով: Հայաստանում նույնպես կան կառուցված բազմաթիվ ջրամբարներ, որոնց ջուրը հիմնականում օգտագործում են ո¬ռոգման նպատակով, օրինակ’ Ախուրյանի, Ապարանի և այլ ջրամբարներ:

 17. Հարցեր ե առաջադրանքներ
  Ի՞նչ է լիճը:
  Լճերր ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով
  Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի¬նում: Բերեք օրինակներ:
  Լճերը լինում են չորս տեսակի տեկտոնական, հրաբխային, մնացորդա¬յին և սառցադաշտային լճեր:
  Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:
  Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:
  Ջրամբարը արհեստական լիճ է որը ստեղծված է մարդու կող¬մից: Կառուցվել է ոռոգման, ջրա¬մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու համար:

 18. Ի՞նչ է լիճը:

  Լճերր ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով ե ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:

  Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:

  Ըստ ծագման’ լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:

  Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:

  Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ: Հոսուն լճերից է Սևանը, որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը: Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:

  Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:

  Բացի բնական ճանապարհով առաջացած լճերից’ գո֊յություն ունեն նաև արհեստական լճեր, որոնք ստեղծվել են մարդու կող­մից: Դրանք կոչվում են ջրամբարներ: Գետերի վրա կառուցվում են ամբարտակներ’ պատնեշներ, և կուտակում ջուրը:

  Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով: Հայաստանում նույնպես կան կառուցված բազմաթիվ ջրամբարներ, որոնց ջուրը հիմնականում օգտագործում են ո­ռոգման նպատակով, օրինակ’ Ախուրյանի, Ապարանի և այլ ջրամբարներ:

 19. . Ի՞նչ է լիճը:
  Լճերը համաշխարհային օվկիանոսի այն հատվածներն են,, որոնք ոչ մի ձև չեն միանում ծովին՝ այսպես ասած օվկիանոսին: Կասպից ծովը, ուղղակի իր ահռելի մեծության պատճառով է անվանվել ծով: Իրականում այն լիճ է, եթե ուսումնասիրենք քարտեզը, կտեսնենք որ այդ երկու ծովերի մեջ գտնվող Հայաստանի աջակողմյան ջրային հատվածը /որը Կասպից ծովն է/ ոչ մի կերպ չի մանում ինչ-որ օվկիանոսի:

  2. Լճային գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի¬նում: Բերեք օրինակներ:
  Տեկտոնական-Բայկալր, Տանգանիկան
  Հրաբխային-Աժդահակը, Արմաղանը
  Տեկտոնահրաբխային-Սևանա, Վանա լիճ
  Մնացորդային -Կասպից և Արալյան
  Սառցադաշտային լճեր-Քարի լիճը

  3. Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:
  Որտեղից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն, իսկ այնտեղից , որտեղից ոչ մի գետ սկիզբ չի առնում՝ ապա կոչվում է անհոսք: Օրինակ՝ Սևանը հոսուն:

  4. Ի՞նչ է ջրամբարը:
  Ես օրինակ՝ եղել եմ Ապարանի ջրամբարի մոտ, գտնվող ճամբարում, և այնտեղ միշտ ասում էին, որ կողքց երևող լիճը լիճ չէ, այլ ջրամբար և ջրամբարները արհեստական լճերն են:

  Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:
  Հիմնականում ջրամբարները կառուցում են ջրի, էլեկտրականության և ձկնաբուծության նպատակով:

 20. erika

  1.Ի՞նչ է լիճը:
  Լճերր ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով ե ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:
  2.Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:
  Ըստ ծագման’ լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:
  3.Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:
  Լճերի սնման հիմնական աղբյուր են մթնոլորտային տեղումները, ստո­րերկրյա ջրերը, սառցադաշտերի հալոցքաջրերը: Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ: Հոսուն լճերից է Սևանը, որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը: Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:
  4.Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:
  Բացի բնական ճանապարհով առաջացած լճերից’ գո֊յություն ունեն նաև արհեստական լճեր, որոնք ստեղծվել են մարդու կող­մից: Դրանք կոչվում են ջրամբարներ: Գետերի վրա կառուցվում են ամբարտակներ’ պատնեշներ, և կուտակում ջուրը:

 21. lilit gevorgyan

  Ի՞նչ է լիճը:
  Լիճը այն ցամաքային գոգացորությունն է , որը լցված է ջրով և ուղղակիորեն կապված չէ օվկիանոսի հետ:
  Լճային գոգավորությունները ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լինում: Բերեք օրինակներ:
  Լճային գոգավորությունները լինում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, սառցադաշտային և մնացորդային:
  Տեկտոնական-Բայկալը, Տանգանիկան
  Հրաբխային- Աժդահակ և Արմաղան լճերը
  Սառցադաշտային -Սկանդինավյան թերակղզու, Կանադայի լճերը
  Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:
  Այն լիճը ,որից գետ է սկիզբ առնում,կոչվում է Հոսուն լիճ,Անհոսք է այն լիչը, որից ոչմի գետ սկիզբ չի առնում:
  Հոսուն- Սևանա լիճը (ընդունում է 29 գետ, արտահոսում է միայն Հրազդանը), Բայկալը (ընդունում է 336 գետ, արտահոսում է միայն Անգարան): և այլն
  Անհոս- Կասպից, Ուրմիան, Արալ, Վանը և այլն
  Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:
  Ջրամբարը ոչ բնական լիճ է,որը ստեղծված է մարդու կողմից:
  Ջրամբարները ստեղծում են ոռոգման,ջրամատակարարման,էլեկտրաենեգիա ստանալու,նավարկության, ձկնաբուծությամ և այլ նպատակներով:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Блог на WordPress.com.

Սմբատ Պետրոսյան

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր:

Հայրենագետիկ-բնագետիկի բլոգ

Մխիթար Սեբաստացի կ/հ... Ծիպուկ-ծիպուկ ուսումնասիրենք, ճանաչենք և պահպանենք մեր հայրենի ամեն մի փոքրիկ անկյուն....

%d такие блоггеры, как: